Cài đặt Hotfix Window và DOTNET 4.7.2

Bước 1:

Vào RUN nhập services.msc   và Enter

Chỉnh như sau: bật window update hoặc để chế độ manual,

Bước 2: Tải các file update về từ Mircosoft.  Tổng cộng 6 file

Link 1 – 5 file:   https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42334
Link 2 – 1 file: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42153

Bước 3: Tải DOT NET 4.7.2 cho Winserver 2012 R2 tại đây”

Link tải: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=863265

Bước 4: Cài đặt 6 file của bước 2 + Reset máy + cài đặt DotNet 4.7.2 + Reset

Hoàn tất!

Chúc bạn thành công!